تعوید النفس علی الخلوه والوحده یثمر الانس باﷲ جل جلاله و بعالم الغیب، و الفکر اللطیف مع الجوع و الصمت یهیی الارضیه لتحصیل المعرفه النوریه


ترجمه : عادت نفس به خلوت و تنهایی، انس به خداوند و عالم غیب را به ثمر می نشاند و تفکر لطیف و معنادار همراه با گرسنگی و سکوت زمینه را برای تحصیل معرفتی نورانی آماده می کند .


شنیدن / صوت جلسه  


منبع : کتاب المطالب السلوکیه