الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه» یکی از آثار و تألیفات صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) است. این کتاب دوره ای کامل و جامع و خلاصه ای از حکمت متعالیه و اثبات توحید و نبوت به زبان عربی است. امور اعتقادی با عرفان و تصوف آمیخته و شواهدی از آیات گرد آمده و بنا به گفته خود مولف از استدلال و تطویل اجتناب شده است. شواهد الربوبیه نگین ظریفی است که از میان دیگر آثار صدرالمتالهین و در کل حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی به قول صدرالمتالهین «در مقام تسبیحی در آمده است که تسبیح گران در جوامع قدس بدان تسبیح گویند و یا حمایلی است که حورالعین در مجامع انس با آن زینت یابند

ساختاربندی کتاب:
مطالب کتاب در 5 مشهد است و هر مشهد از چندین شاهد و هر شاهد در چند اشراق مرتب شده، به عباراتی روان و شیوا تألیف شده است:
الف  )   مشهد اول: معانی عامه (و نیاز همه علوم به آنها) (فی الامور العامة):
1. شاهد اول: وجود  (شامل 12 اشراق)
2. شاهد دوم :  اثبات نحو دیگری از شهود موسوم به وجود ذهنی  (شامل 10 اشراق)
3. شاهد سوم :  واجب الوجود  (شامل 12 اشراق)
4. شاهد چهار م:  سایر امور عامه  (شامل 10 اشراق)
5. شاهد پنجم :  احوال ماهیت و اعتبارهای آن  (شامل 7 اشراق)
ب )    مشهد دوم :  وجود خدا، ایجاد عالم آخرت و عالم دنیا  (فی وجوده تعالی)
1. شاهد اول :  صنع و ابداع خداوند  (شامل 13 اشراق)
2. شاهد دوم :  صور مفارحة و مثل افلاطونی  (شامل 7 اشراق)
ج )   مشهد سوم :  مباحث مختص به علم معاد  (فی علم المعاد)
1. شاهد اول :  اموری که نشئه اخروی بر آن مترتب است.  (شامل 13 اشراق)
2. شاهد دوم :  وجود نفس انسانی  (شامل 11 اشراق)
3. شاهد سوم :  تجرد و اثبات معاد نفوس  (شامل 10 اشراق)
د )  مشهد چهارم :  اثبات حشر جسمانی  (فی اثبات حشر الجسمانی)
1. شاهد اول :  اثبات نشئه آخرت  (شامل 9 اشراق)
2. شاهد دوم :  بحث تفصیلی احوال آخرت  (شامل 16 اشراق)
3. شاهد سوم :  عالم های سه گانه  (شامل 11 اشراق)
ر )   مشهد پنجم :  نبوت و ولایت  (فی النبوات و الولایات)
1. شاهد اول :  اوصاف و ویژگی های نبی  (شامل 10 اشراق)
2. شاهد دوم :  اثبات نبی  (شامل 10 اشراق)


هم اکنون می توانید این کتاب را به صورت مستقیم دریافت کنید


منبع : مقالات عرفان اسلامی