۴ مطلب با موضوع «تدریس کتاب بدایه الحکمه» ثبت شده است

تدریس بدایه الحکمه - استاد امینی نژاد - جلسه ی چهارم

شناسنامه :


نام    :     تدریس کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی

مدرس :    استاد امینی نژاد

شماره  :   جلسه ی چهارم

موضوع :  زیادت وجود بر ماهیت

محدوده  : مرحله اول -  فصل سوم

تدریس کتاب بدایه الحکمه - استاد امینی نژاد - جلسه سوم

شناسنامه :


نام    :     تدریس کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی

مدرس :    استاد امینی نژاد

شماره  :   جلسه ی سوم

موضوع :  اشتراک معنوی وجود

محدوده  : مرحله اول -  فصل دوم

۱ نظر

تدریس کتاب بدایه الحکمه - استاد امینی نژاد - جلسه ی دوم + صوت

شناسنامه :


نام    :     تدریس کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی

مدرس :    استاد امینی نژاد

شماره  :   جلسه ی دوم

موضوع :  ادامه پذیرفتن واقعیت موجود +  بداهت مفهوم  وجود

محدوده  : صفحه ی ششم کتاب بدایه  خط آخر تا صفحه ی دهم پایان فصل اول

تدریس کتاب بدایه الحکمه - استاد امینی نژاد - جلسه ی اول + صوت

شناسنامه :


نام    :     تدریس کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی

مدرس :    استاد امینی نژاد

شماره  :   جلسه ی اول

موضوع :  پذیرفتن واقعیت موجود

محدوده  : صفحه ی ششم کتاب بدایه تا سطر شانزدهم ( با احتساب عناوین )

۱ نظر