هر کس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند ، از صورت انسانی خارج است. ابوعلی سینا

موسیقی صدای خداست.  ابوعلی سینا

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم و هراس در خاطرش نشاند ، آن خطر ، زود تر او را تعقیب میکند.  ابوعلی سینا

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابوعلی سینا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابوعلی سینا

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود.  ابوعلی سینا

کسی  که به تمرین های بدنی میپردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد ، درمان او در جنبش و حرکت است.  ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابوعلی سینا

چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابوعلی سینا

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند ، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابوعلی سینا

هر که دنیا خواهد ، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.  ابوعلی سینا

اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد ، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنید ، میدانستید.  ابوعلی سینا