ای رفیق اهل طریقت ، بدان که سالک الی الله ابن الوقت است و زمان خود را تلف نمی کند . فردا گفتن ، از شرایط راه سلوک و طریقت نیست