از آنجا که حرکت انسان از عالم تعلّقات و وساوس نفس و غلبه اوهام و تخیلات به سوی عالم نور و بهاء و وحدت جز با تربیت نفس و تهذیب باطن و قلب میسر نمیشود خدای متعال برای این منظور به ارسال رسل و انزال کتب به سوی بنی آدم اقدام نمود زیرا انسان منغمر در شهوات و کثرات که منطمس در ظلمت و جهالت و حیرت است چگونه می تواند با همین موقعیت رخت خود از این سرا به سوی سرای نور و بهاء که درست در نقطه مقابل حال و هوای اوست کشد و با دست خود نفس خویش را از منجلاب ظلمات و اوهام به درآورد و حرکت به سوی عالم توحید را با فکر پریشان و عقل ناقص و قلب بیمار خویش آغاز نماید. هیهات!


بدین لحاظ به حکم عقل اطاعت و متابعت از اوامر و دستورات آنان نه تنها قرار گرفتن در تحت سلطه و حکومت آنان نخواهد بود که هیچ منافات و تضادی با اختیار و آزادی و انتخاب مسیر آدمی نخواهد داشت و انسان با در نظر گرفتن موقعیت خویش و آیندۀ پیش رو و ضعف در شناخت و تشخیص واقع و مصالح خود به این امر خطیر و حیاتی که سعادت و خسران ابدی را در اقدام و عدم آن در پی خواهد داشت مبادرت میورزد.
بدین لحاظ با ضرس قاطع اعلان نموده که مکتب عرفان و شناخت حضرت حق نه تنها حق انتخاب واختیاررابرای رهروان وملتزمان خویش درهمۀعرصه های حیات و مراتب سیر محفوظ میدارد بلکه مطمئن ترین و آرامش دهنده ترین و بهجت و سرور آفرین ترین مکتب و مدرسه ای است که برای تعالی و ارتقاء روحی 
بشر میتوان تصور نمود .


مکتبی که سب و ناسزا توهین و تهمت تضییق و فشار دورویی و نفاق حجب و شرمندگی تجسس و تفحص رودربایستی و ثقل کدورت و ظلمت تضاد با عقل و منطق و عرف سلب اختیار و حریت خستگی و کسالت پشیمانی و سرزنش سستی و اهمال در آن راه ندارد و همۀ سالکین و رهروان آن با طیب خاطر و آرامش ضمیر و اطمینان قلب به سیر و حرکت در آن ادامه میدهند .


عرفاء الهی در گفتار و نوشتار خود با ارائه طرح و روش نیکو و تبیین و توضیح سنن تجربه یافته به بیان لوازم و ضروریات این حرکت پرداخته راه را از چاه و مسیررا از بیراهه و نور را از ظلمت و بینش را از جهالت و حق را از باطل برای پویندگان آن متمایز نموده اند و در کتب و مقالات و رسائل خویش به ذکر نکات حیاتی و موارد لازم الاتّباع سالکین راه خدا اهتمامی بلیغ داشته اند و انسان میتواند از لابه لای مطالب و آثار به جای مانده از اولیای الهی و مربیان نفوس به ضروریات و مایحتاج خویش درسیر و سلوک الی االله دسترسی پیدا کند و در موارد حیاتی و کلیدی و حیرت و تشکیک  از آنان بهره مند گردد .


هم اکنون می توانید این کتاب عرفانی را به صورت مستقیم دریافت کنید