۲ مطلب با موضوع «دانلود کتاب های شرح حال عارفان» ثبت شده است

دانلود کتاب کشف المحجوب هجویری

کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی جُلاّبی هجویری، یکی از مهمترین کتب صوفیّه است، هم از جهت محتوا بر امّهات مسائل تصوّف، هم از لحاظ معرّفی بزرگان فرق صوفیه، هم از نظر سبک نوشتاری و کهنگی نثر، و هم از جهت نظریات بدیع مؤلّف.

کشف المحجوب، شامل سه بخش است:

بخش نخست، مقدّمه مؤلف در سبب علّت تألیف کتاب.

بخش دوّم، دربردارنده اطّلاعات کلّی در باب تصوّف و تراجم احوال صوفیان معروف تا زمان هجویری.

بخش سوم، که در حقیقت، قسمت اصلی کتاب است و نام کشف المحجوب ظاهرا به مناسبت همین بخش بر کتاب نهاده شده، شامل یازده «کشف» است. هجویری در این یازده کشف، مسائل مختلف تصوّف را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.


هم اکنون می توانید این کتاب را به صورت مستقیم دریافت کنید    

۴ نظر

دانلود کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

ابوسعید ابوالخیر

کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید تالیف محمد بن منور (از نوادگان وی) ، از امهات کتب ادب فارسی و از جمله ی آثار استادانه زبان ماست . موضوع این کتاب زندگی نامه و شرح حال شیخ ابوسعید میهنی از مشهورترین عرفای قرن پنجم هجری است که به تعدد کشف و کرامات معروف می باشد . خواجه ابوسعید علاوه بر طریقت در شریعت نیز دستی بلند داشت و در اکثر علوم اسلامی مانند حدیث و فقه و قرآن سرآمد بود و سالها آنها را نزد استادان خود آموخت و شدیدا تابع شریعت بود و هر صوفی ای که متابعت شرع نمی کرد را رد می نمود .هم اکنون می توانید این کتاب را به صورت مستقیم دریافت کنید 


۸ نظر