ابوسعید ابوالخیر

کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید تالیف محمد بن منور (از نوادگان وی) ، از امهات کتب ادب فارسی و از جمله ی آثار استادانه زبان ماست . موضوع این کتاب زندگی نامه و شرح حال شیخ ابوسعید میهنی از مشهورترین عرفای قرن پنجم هجری است که به تعدد کشف و کرامات معروف می باشد . خواجه ابوسعید علاوه بر طریقت در شریعت نیز دستی بلند داشت و در اکثر علوم اسلامی مانند حدیث و فقه و قرآن سرآمد بود و سالها آنها را نزد استادان خود آموخت و شدیدا تابع شریعت بود و هر صوفی ای که متابعت شرع نمی کرد را رد می نمود .هم اکنون می توانید این کتاب را به صورت مستقیم دریافت کنید