شناسنامه :


نام    :     تدریس کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی

مدرس :    استاد امینی نژاد

شماره  :   جلسه ی چهارم

موضوع :  زیادت وجود بر ماهیت

محدوده  : مرحله اول -  فصل سوم