1. پیمودن راه پروردگار از جهتی مشکل ترین و از مَنظری دیگر آسانترین کار است . 2 ذکر مسائلی که باید در طریق سیروسلوک و پیمودن راه خدا رعایت شود . 3 یکی از شرائط راه سیر وسلوک عبارتست از داشتن همّت عالی 4 تمام مقاصد به جز مقصد لقاءالـله برای سالک کوچک و ناچیز است . 5 داستان مرد مرتاض و مشرک با امام صادق (علیه السّلام) و هدایت شدن او به توحید . 6 انسان بنده است و بنده از خود چیزی ندارد اختیارش در دست خداست . 7 حدیث گرانسنگ حضرت امیرالمؤمنین درباره انواع عبادتها . 8 سالک باید کار را فقط برای تقرّب به خداوند انجام دهد و لا غیر . 9 داستان میرزا ابراهیم عرب و گرفتن مرحوم قاضی قدس سّره کرامات اورا . 10 سالک باید همانند امیرالمومنین به کار اشتغال ورزد . 11 میرزا ابراهیم عرب با رهاکردن کرامات, حالات توحیدیّه پیدا نمود و از بزرگان شد . 12 علامت صحّت طریق این است که توجّه انسان به عالم آخرت بیشتر گردد. 13 سالک باید از غیر خداوند قطع علاقه نماید و این منافات با دارائی ها ندارد . 14 عرفان براساس توهّم و تخیّل و تصنّع نیست بلکه بر اساس حقّ استوار است . 15 دوّمین شرط در طریق عرفان ,صبر و استقامت است . 16 سالک باید در برخورد با موانع طریق شکیبا باشد چنانکه اهل دنیا هم اینطورند . 17 داستان علامّه طباطبایی رضوان الـله علیه در مسجد کوفه و برخورد ایشان با حوریّه های بهشتی. 18 مرحوم آقاسیّد جمال گلپایگانی و دیدن باغ و استخر 19 تمام کمالات و جمالها به ذات پروردگار بر می گردد. 20 کوهنورد باید لباس متناسب با خود بر دارد. 21 مشکلات را باید با توفیق خدا وتوسّل به ائمّه و بالأخص إمام زمان(علیه السّلام)حلّ نمود. 22 سالک باید از خرده گیریها ی اهل دنیا دل سرد نشده موانع را کنار بزند. 23 از صفات عِبادُ الرحمن به سلامت گذشتن از کنار جاهلان است. 24 مؤمن همانند کوه پا برجا و راسخ است. 25 حکایت بسیار زیبای شیخ عطّار در کتاب«منطق الطّیر». 26 سرّ خدا در ذات انسان نهفته است «مَن عَرَفَ نَفسَه فقَد عَرَفَ ربَّه».


هم اکنون می توانید این جلسه را به صورت مستقیم دریافت کنید