قلب انسان مانند ظرفى خالى است که آماده پذیرش است تا وارد شونده چه باشد !پس هرگاه در قلب انسان امراض شیطانى وارد شود، نمى‏گذارد قلب ملکوت و حقایق آسمانها و زمین را ببیند و درک کند. مانع رشد در واقع نیت سوء و عمل غیر خالص است که سبب ازدیاد رذایل مى‏شود و فقط جهادبا نفس و عنایت الهى است که مى‏توان آن را از بین برد و با رفتن هر یک از موانع و تاریکى‏ها از قلب ،نورى تازه و هدایتى جدید جایگزین مى‏شود.