براى مرگ مى‏توان به تشبیهات و تمثیلاتى متمسک شد تا به اندازه فهم، افراد آن را بیابند.

 1- امام زین العابدین(ع) فرمود: مرگ براى شخص مؤمن هم چون دور افکندن لباس چرکین و برداشتن بندها و زنجیرها و تبدیل آنها به خوشبوترین لباس و راحت‏ترین مرکب و بى ترس‏ترین خانه هاست.

 2- امام کاظم(ع) فرمود: مرگ مانند دستگاه تصفیه است، که مؤمنان را از گناه پاک مى‏کند، به طورى که آخرین دردى، که آن را تحمّل مى‏کنند، کفّاره آخرین گناهى است که در آنها باقى مانده بود.

 3- امام هادى(ع) فرمود: مرگ براى انسان مؤمن همانند رفتن به حمام و تطهیر چرک و کثافت و آفات است، که او را از گناه شستشو و تطهیر مى‏کنند.

 4- امام حسین(ع) فرمود: مرگ چیزى نیست مگر پلى که شما را از سختیها و دشواریها به بهشت پهناور و نعمتهاى دائمى عبور مى‏دهد؛ پس کدام یک از شما دوست ندارد که از زندان به قصر منتقل شود؟

 5- امیرالمؤمنین(ع) فرمود: شیعه‏اى که دوست صمیمى ماست مرگ براى او یعنى خارج شدن روح از بدنش، مانند نوشیدن آب گوارا و سرد در یک روز تابستان که موجب خنکى دل و جگر مى‏شود.

 6- امام صادق(ع) فرمود: مرگ براى مؤمن مانند خوش‏بوترین عطر است که استشمام مى‏کند و در نتیجه به سبب بوى خوش آن به خواب مى‏رود و همه دردها و رنجها از او برطرف مى‏شود.