آیا هنوز زمان آن نرسیده که بشر دست از این همه طغیان درشت و کوچک بردارد و برای خدا خاضع شود .

اگر تصمیم گرفته است ، مگر زمانی مثل رجب وجود دارد تا نقطه ی شروع مردانه ی او باشد .

برخیز و توبه ای خالصانه کن و تصمیم بگیر تا مثل گذشته نباشی و انسان خداپسند باشی .


روزه فراموش نشود . ذکر یونسیه حتما در برنامه ی روزانه باشد . ایندو کلید پاکی از نجاسات و گناهان می باشند و تنها راه عبور از ارجاس طبیعت . هزاران کتاب اخاقی و عرفانی بخوانید هیچ کار خاصی انجام نمی دهند . با فکر کردن زیاد نمی شود آدم شد . حتما آدم باید این دو مورد را داشته باشد . البته رو زه به اندازه ای که مقدور است ولی یونسیه حتما هر روز


.برای ماه رجب و پیرو آن شعبان و رمضان برنامه ی زیر بسیار مناسب است

دستورالعمل سالکان الی الله