بعد العبور عن مرحله الذکر الفظی الی الذکر القلبی یجب علی السالک ان یترصد لوارداته القلبیه و ینتظر الاالهامات فی مظانها علی سبیل الانجذاب و تلقی العنایات الغیبیه من غیر جهد و عنا


ترجمه : پس از عبور از مرحله ذکر لفظی به ذکر قلبی، سالک باید مترصد واردات قلبی و منتظر الهامات ربانی از روی جذب و انجذاب در مظانش باشد و عنایات غیبی را بدون تلاش و سختی ببیند .


منبع : کتاب المطالب السلوکیه