التفکر فی کلیات عالم الطبیعیه یشغل السالک عن الاشتغال با الجزئیات ، فلو استعمل فکره دائما فی امور کونیه و کلیه مثل التفکر فی خلقه الارض و السماء ، و حقیقه النفس و ما شاکل ، و صار هذا النوع من التفکر دابه و دینه عندئذ لا یتوجه ابدا الطلبات نفسه المحدوده ، ویکون بهذا الاسلوب قد قطع ماده الشهوات و الملذات المغریه


ترجمه : تفکر در کلیات دنیای طبیعت سالک را از مشغول شدن به جزئیات باز می دارد . پس اگر سالک دائما در امور هستی و کلی مثل اندیشیدن در آفرینش آسمان و زمین و حقیقت نفس و مشابه آن از مسائل کلی طبیعت از فکرش کار بکشد و این روش تفکر را داب و عادت خود قرار دهد ، اینجاست که دیگر به خواسته های محدود نفس خود توجه نمی کند . در این صورت و با این روش ماده شهوت ها و لذت های فریبنده را به کلی قطع کرده است .


صوت شرح مطلب - استاد کمیلی        شنیدن/ دانلود 


منبع : کتاب مطالب السلوکیه