السلطه علی النفس الاماره لا تحصل الا مع مجاهدات و ریاضات مشروعه و صحیحه لکی یتمکن السالک من ترک ما لا یرضی المحبوب بسهوله فی میدان العمل ، و ینمو هذا الحال الی درجه بحیث تمتنع صفحه قلبه من ان یتنقش فیها الخواطر المکروهه ، بل لا یخطر فیها الا اخلیر و الخواطرالمحموده و فی الحدیث : *  ان الله غیور لا یحب ان یکون فی قلب العبد الا الله  *.
اما تضعیف النفس و التغلب علیها عن طریق الریاضات الباطله و الغیر امسونه و المشروعه فهوا امر محرم ، ولا یعطی الا اثرا معکوسا .

ترجمه : تسلط بر نفس اماره جز با تلاش ها و سختی های مشروع و صحیح حاصل نمی شود . این برای آن است که سالک در صحنه ی عمل به آسانی بتواند آنچه مورد رضای محبوب نیست کنار بگذارد و این حالت به جایی برسد که نگذارد واردات قلبی ناپسند بر صفحه قلب سالک نقش بندد ، بلکه جز خیر و اندیشه های خوب بر قلبش خطور نکند . در حدیث آمده : * خداوند غیور است . دوست ندارد که در قلب بنده غیر از خودش چیزی باشد *
اما با این وجود ، تضعیف نفس و غلبه بر آن به وسیله ریاضتهای باطل ، مکروه و نامشروع ، کاری حرام است و نتیجه عکس داردمنبع : کتاب مطالب السلوکیه