سکوت به وحدت نزدیک تر است ، چون اگر دو نفر حرف بزنند ، دو حرف داریم . ولی اگر دو نفر سکوت کنند فقط یک سکوت داریم !