زهد قلبی

صبر قلبی     

شکر قلبی   

کفر و توحید قلبی     

نفی نفاق قلبی         

نفی خواطر سوء قلبی     

ترک معاصی قلبی          

باور و یقین قلبی          

نجوا و مناجات قلبی      

ترک وسواس و شبهات فکری     

سوء ظن و حسن ظن      

محبت و عشق خدا در دل      

موازنه خوف و رجا    

قلب سلیم 

تولی و تبرای قلبی     

توسلات قلبی     

پیدا شدن انوار قلبی

جرقه و احتراق قلبی

چشم برزخی

رویت عینی خدا در دل

حزن و خشوع قلبی و عدم قساوت

صداقت و صفای قلبی

توبه قلبی توبه سرّ

توکل و اعتصام بالله

وفا به عهد الهی

غنای قلبی

مشارطه ی قلبی

مراقبه ی قلبی

محاسبه ی قلبی

مواخذه ی قلبی

نماز قلبی

روزه ی قلبی

نفحات و امداد غیبی

تمرکز در اصل وحدت و خروج از عالم کثرت

عدم بلندپروازی در امور معنوی و مادی

عدم اعتراض قلبی به خدا و رسول و امامان و استاد

تمایل و اقبال در به امور آسمانی

یاد مداوم مرگ و انس با آن

ریشه کردن عقاید ایمانی در دل

دل نبستن به رخا و رضایت به بلا

تطهیر دل از رذایل با ریاضات شرعی

مرنج و مرنجان

محو شرک خفی از دل

پاسبان حرم دل از اغیار و شبهات

اعتقاد راسخ به استاد و استمداد قلبی از او

مرده کردن نفس اماره و عدم تعلق دل به مکاشفات و کرامات

ایجاد خلوت در دل و نفی غفلت قلبی

زنده داشتن قلب با یاد مداوم خدا

خلوت دل در جلوت

ربط قلبی مستمر با استاد در هر حال

تماشای توحیدی عالم خلقت و طبیعت

آیات آفاقی و انفسی

معرفت نفس

انقطاع قلبی

اضمحلال اراده نفس در اراده ی الهی

فنا و بقای با الله

ذلت نفس

از بین بردن فکر به گناه

فرار از خودبینی و حقد و حصد
دست خط استاد کمیلی